تولید فولادهای حاوی نانوذرات آلومینا

فولادهای تولید شده به روش متالورژی پودر می توانند به دلیل تولید آسان اشکال پیچیده در بسیاری از کاربردها به کار گرفته شوند. در این فناوری، به فولادهای تولید شده به روش متالورژی پودر، نانوذرات آلومینا اضافه شده است و در نتیجه، بهبود شدید در رفتار مکانیکی قابل مشاهده است.