تولید غشا های الیاف توخالی (Hollowfiber)

غشا های الیاف توخالی در فرآیند های تصفیه آب و پساب و دیالیز خون کاربرد ویژه ای دارند و امروزه امکان تولید این غشا ها با دانش فنی داخلی در مقیاس صنعتی میسر است