تولید صنعتی پنجره بالکن شو

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با به تولید رساندن طرح پنجره بالکن شو (ویندا) با پایه های ایمن برای اولین بار در کشور و تولید صنعتی و قرارداد صادرات ان به روسیه توانستند یک قدم در نزدیکی حوزه علم و تولید بکوشند.