تولید شوینده های جامد

تولید انواع شوینده های جامد با فرمولاسیون و روش تولید جدید ( ثبت شده بعنوان اختراع داخلی)