تولید سوخت بیودیزل براساس پارامتر فیزیکی و شیمیایی

اختلاط سوخت گازوئیل رایج در ایران و سوخت بیودیزل از نوع متیل استر روغن گیاهی پسماند با هدف بهبود پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شاخص های عملکرد موتور