تولید زغال سبز بریکت از باگاس نیشکر

بقایای ساقه نیشکر را پس از گرفتن شربت در کارخانه باگاس میگویند.
سالانه نزدیک به ۲ میلیون تن باگاس در استان خوزستان تولید میشود.
از این میزان باگاس کمتر از ۳۰۰ هزار تن در صنایع تولید نئوپان، کاغذ و کمپوست استفاده میشود و منبعی عظیم از سلولز بدلیل نبود تکنولوژی و مدیریت به بیابانهای خوزستان منتقل و به دود و خاکستر بدل میشود.
این منبع عظیم به معضلی برای صنایع نیشکر ایران بدل شده است زیرا از یک سو هزینه حمل و نقل سرسام آوری را روی دست شرکتها گذاشته و از سوی دیگر با انتقال باگاس به بیابانها و سوزاندن آن
ده ها مشکل زیست محیطی را ایجاد می نمایند.
۱-زغال بریکت BBQ (بالشتی)
۲-زغال بریکت Hexagonal (شش ضلعی)

• زغال بریکت از پسماندهای کشاورزی است که در مقابل با زغال چوب قرار می گیرد. این محصول حرارتی حدود سه برابر زغال چوب قیمت پایینتر، حمل و نقل راحتتر و استفادهای آسان و بدون خطر دارد و به راحتی قابل اشتعال و کاربرد است.