تولید دیتالاگر جهت اندازه گیری حجم و دبی اب

در ایران حدود ۱۲۰۰۰ چاه مشاهدهای، ۳۵۰۰ ایستگاه هیدرومتری، ۲۰۰۰ نقاط کلان تحویل آب سد شبکهای آبیاری و زهکشی و بیش از ۸,۵ میلیون هکتار اراضی زراعی و باغات وجود دارند که همگی نیازمند به اندازهگیری و پایش میباشند. تجربه در ایران و سایر کشورها ثابت نموده که تنها پایش آب مصرفی و منابع آب حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد باعث صرفه جویی آب میگردند. از آن رو که کشور ما جزء کشورهای گرم و خشک میباشد و ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود، مدیریت منابع و مصارف آب باعث میشود در کوتاهترین زمان بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب آب در کشور صرفه جویی شود که این موضوع مورد توجه کلیه مشتریان بخش خصوصی و دولتی بوده و از سویی نیز مرتفع کننده یکی از بزرگترین چالشهای کشور میباشد. شایان ذکر است طرح پایش منابع و مصارف آب تاکنون به دلیل گران بودن این تجهیزات انجام نمیشد اما این ادوات بزرگترین مشکل فرا روی این طرح را مرتفع نموده است.