تولید دو رقم پنبه پرتو و تابان

هدف در این طرح رسیدن به ارقام جدید پنبه، منطبق و سازگار با اکثر شرایط آب و هوایی مناطق پنبه کار کشور بوده که تاحدی نیز به بیماری مهم ورتیسیلیوز مقاومت داشته باشند.