تولید تیوبهای فولادی پُر شده با فوم های آلومینیومی

پُر کردن تیوبها یا لوله های فولادی توسط فوم آلومینیوم می تواند تاثیر بسیار زیادی بر رفتار مکانیکی محصول نهایی داشته باشد. در این روش، تیوبها یا لوله ها توسط فوم های آلومینیوم پیش ساخته پُر می شوند.