تولید تیوبهای فولادی پُر شده با فوم فولادی

بهبود رفتار مکانیکی تیوب ها یا لوله های فولادی می تواند توسط پُر شدن آن ها با فوم های فولادی صورت گیرد. بدین منظور می توان فوم فولادی را به روش فضاساز و به صورت درجا درون لوله یا تیوب فولادی تولید کرد و در نتیجه، بهبود رفتار مکانیکی میسر خواهد شد.