تولید تجهیزات ضدعفونی کننده بر پایه ازن

تولید انواع تجهیزات از قبیل کابین ضدعفونی کننده با ازن محلول، گیت ضدعفونی، انواع استندهای ضدعفونی کننده دست ، ازن ژنراتور،