تولید تجهیزات آموزشی

ارائه کننده محصولات آموزشی در شاخه الکترونیک ،رباتیک و پرنده های بدون سرنشین و آموزش های لازم جهت مراکز آموزشی ،مدارس و پژوهشسراهای کشور