تولید بذر هیبرید و نشا پیوندی

در این شرکت ما دو هدف را دنبال می کنیم. در مرحله اول روی تولید انواع بذور سبزی و صیفی فعالیت داریم که مناسب اقلیم های مختلف ایران و شرایط مختلف باشند و در مرحله بعد بعضی از انواع این نوع بذرها را به صورت نشایی در اورده و در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.