تولید بذر هیبرید سیب زمینی

۷ رقم تجاری پرمحصول سیب زمینی با ۱۱ کلون پیشرفته سیب زمینی به صورت متقابل تلاقی داده شدند و بهترین ارقام و کلون ها هنگامی که به عنوان والد ماده و یا والد نر بودند تعیین شدند. ارقام ساوالان، کایزر و لوکا بهترین ماده و کلون های HS, AS۱۰, UT۴۲, AS۷۲,AS۱۴ بهترین نر برای تولید بذر حقیقی (هیبرید) سیب زمینی معرفی شدند. بذر هیبرید تولید شده توسط والدین فوق الذکر از نظر تعداد، وزن و میزان جوانه زنی وضعیت بهتری داشت.