تولید بذر با استفاده از کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی که با عنوان کشت درون شیشه (invitro) و یا کشت استریل نیز مطرح میشود و از نظر تعریف، کشت بافت به کشت یک اندام و یا سلول های گیاهی جدا شده از پیکر یک گیاه در شرایط محیط کشت خاص و استریل در آزمایشگاه اطلاق میشود.
در حال حاضر تکنیک های کشت بافت به عنوان ابزاری قوی جهت مطالعه مشکلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده است. علاوه بر آن در سال های اخیر این تکنیک ها، کاربردهای تجاری گسترده ای در تکثیر گیاهان مختلف از جمله گیاهان زراعی، زینتی و دارویی و نیز حذف عوامل بیماری زا از گیاهان پیدا نموده است.
در این فناوری با استفاده از تکنولوژی کشت بافت گیاهی گیاهچه های عاری از ویروس ارقام مختلف سیب زمینی در آزمایشگاه تکثیر شده و گیاهچه های تکثیر شده به منظور تولید غده بذری (مینی تیوبر) سیب زمینی به گلخانه منتقل شده و در نهایت با استفاده از همین غده ها انواع کلاس های بذری سیب زمینی تولید می شود. همچنین در این واحد فناور انواع گل و گیاه زینتی با استفاده از کشت بافت گیاهی تکثیر می شود.