تولید انواع رزین های کروماتوگرافی

رزین های کروماتوگرافی به عنوان تخلیص کننده داروهای نوترکیب در صنعت بیوتکنولوژی و داروسازی کاربرد دارند