تولید انبوه گیاهان با استفاده از تکنیک کشت بافت

کشت بافت گیاهی روشی سریع، کارآمد و پر بازده در تکثیر گیاهان می باشد که علاوه بر مزایای فوق تولید گیاهان عاری از ویروس در تولیدو تکثیر درختان میوه نیز یکی از مهم ترین جنبه های این تکنیک می باشد.