تولید الیاف آنتی میکروبیال از مواد ضدمیکروبی

امروزه با این که صنعت پزشکی با پیشرفتهای زیادی روبرو شده است، اما برخلاف رشد سریع در این زمینه، محققان در زمینه پزشکی هنوز درگیر مشکلات زیادی هستند. بعنوان مثال افراد دارای زخم های سوختگی با زخم های دیابتی اگر به موقع درمان نشوند عفونت کل بدن آنها را در بر گرفته و به مرور ممکن است که اندام های مختلف بدن خود را در اثر شیوع عفونت از دست بدهند. یکی از عوامل ایجاد عفونت در بدن، وجود ملحفههای آلوده، پوششهای بیمارستانی و لباسهای آلوده بیمارستانی می باشد. امروزه مواد ضدمیکروبی در زمینههای مختلف مانند تهیه پوشاک ضدمیکروبی، پوششهای سطح، چسبهای زخم و غیره استفاده میشوند. یک گروه از مواد ضدمیکروبی سولفونامیدها هستند که با پیدایش آنها عصر جدیدی در توسعه مواد ضدمیکروبی آغاز شد. بنابراین ایده استفاده از سولفونامیدها در ساختار مواد رنگزا و ایجاد یک ماده رنگزا با فعالیت ضدمیکروبی قابل توجه است. از طریق اتصال ترکیبات سولفونامید با سیستم کروموژنی امکان ایجاد همزمان رنگ و خاصیت ضدمیکروبی وجود دارد، بطوریکه از این ترکیبات میتوان برای رنگ کردن پلیمرهای مصنوعی استفاده کرد.