تولید افزودنی پروبیوتیک برای خوراک آبزیان

در این طرح جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی صورت گرفته و در مرحله اول پروبیوتیک مذکور برای تغذیه ماهی قزل آلا بکار می رود.