تولید اسپرم قوچ های اصلاح نژاد شده ایرانی

یکی از راههای افزایش تولید در صنعت دامپروری استفاده از ژن های برتر تولیدی و انتقال آن به نسل های بعدی می باشد, در این راستا استفاده از تکنیک هایی همچون تلقیح مصنوعی سبب افزایش سرعت پیشرفت ژنتیکی دام ها گشته و در نتیجه میزان تولیدات و بهره وری پرورش دام افزایش می یابد.
در این روش با استفاده از اسپرم گوسفندان برتر نژاد های ایرانی که از لحاظ ژن چندقلوزایی (FecB) هموزیگوت هستند اقدام به تلقیح مصنوعی باروش های سرویکال و لاپاروسکوپی در گله های مردمی همان نژاد می گردد که باعث افزایش بهره وری و چندقلوزایی در نسل های آینده می شود. لازم به ذکر است که اسپرم اخذ شده از قوچ های منتخب هموزیگوت برای ژن FecB با استفاده از روش های نوین فراوری شده و در محیط زیستی مخصوص رقیق می شود بطوریکه قابلیت ماندگاری اسپرم ها به مدت ۵ روز در دمای یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) فراهم می گردد و این موضوع امکان تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم مایع در دورترین نقاط کشور را نیز فراهم می کند. لازم به ذکر است که در تلقیح مصنوعی گوسفندان استفاده از اسپرم مایع بسیار بهتر از اسپرم منجمد باعث آبستنی می¬گردد.