تولید آنزیم Taq Polymerase

 آنزیم پلیمراز کننده Taq DNA آنزیمی مقاوم به گرما است که جهت تکثیر قطعه ای خاص از DNA در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده می شود. در این پزوهش، ابتدا پلاسمید حامل ژن تولید کننده آنزیم Taq پلیمراز به سویه باکتری E. coli منتقل شد. باکتری های تراریخته در محیط کشت LB و دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴-۶ ساعت کشت شده و پس از القاء، آنزیم مورد نظر با پروتکل مربوطه استخراج و خالص سازی می گردد این پروتکل شامل استفاده از بافرهای Pre-lysis، Lysis و Storage و در نهایت دیالیز پروتئین مربوطه می باشد. کارآیی و خلوص آنزیم تولید شده در مقایسه با آنزیم های تجاری موجود
هدف از این تحقیق کاربردی، تولید آنزیم Taq و بهینه سازی روش تولید آزمایشگاهی آن به منظور تامین محلی و بدون ارزبری بالا (مواد اولیه بافر از منابع خارجی) است.
با این روش آنزیم جهت آزمایشگاه های پرمصرف قابل تولید و استفاده است.