تولید آزمایشگاهی اسید آمینه متیونین

قابل استفاده در صنایع داروسازی، خوراک دام و به عنوان افزودنی به غذاهای آماده