تولید α-آمیلاز تثبیت شده بر نانوذرات مغناطیسی

آنزیم هیدرولیزکننده α-آمیلاز در صنایع مختلف همچون صنایع شوینده، غذایی، دارویی، نساجی و … کاربرد فراوان دارد. به منظور بهره¬گیری مجدد و اقتصادی از آنزیم ها، تثبیت آن ها بر پایه هایی ضروری است. یکی از پایه های مورد استفاده برای تثبیت آنزیم ها، نانوذرات مغناطیسی است که به راحتی توسط آهن ربا از محیط جدا و امکان استفاد مجدد آن ها را فراهم می¬کند. برای این منظور، آنزیم آمیلاز بر نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (MNPs) به صورت کووالانسی تثبیت شد و برای هیدرولیز نشاسته صنعتی پیش فرآوری شده مورد استفاده قرار گرفت.