تولیدعلوفه هیدروپونیک

تولیدعلوفه هیدروپونیک بااستفاده از روش کشت طبقاتی با کیفیت بالا وهزینه بسیارکمتر، مورد استفاده در دامداری ها.