تولید و خالص سازی آلفاسینوکلئین نوترکیب

۱) میزان تولید پروتئین تخلیص شده در این روش بسیار بالاتر از میزان آن در روش های قبلی است که بسیار از لحاظ اقتصادی به صرفه است.
۲) پروتئین های نوترکیب تولید شده در این روش در زمان بسیار کمی (تقریبا ۸ ساعت) استخراج و تخلیص می گردند در حالیکه در روشهای قبلی حداقل به ۳ الی ۴ روز و یا حتی بیشتر زمان برای تخلیص کامل پروتئین نیاز بود که این امر سبب تجزیه شدن پروتئین ها در طول زمان می گردید. ولی در این روش با توجه به زمان کم خالص سازی، پروتئین تجزیه نشده و به میزان بالاتری از پروتئین عملکردی دست خواهیم یافت.
۳) با توجه به اینکه زمان استخراج و تخلیص در این روش بسیار کم است، از تجزیه شدن و از بین رفتن مقادیر زیادی از پروتئین در حین خالص سازی جلوگیری می شود.
۴) روش به کار گرفته شده در این اختراع مقرون به صرفه اقتصادی است و نیاز به ستون ها و رزین های کروماتوگرافی گران قیمت ندارد.
۵) روش کار این اختراع بسیار آسان بوده و به طور مهمی از سختی کار تخلیص پروتئین بویژه هنگامیکه تخلیص در شرایط سرد آزمایشگاهی (برای جلوگیری از تجزیه پروتیئن در حین خالص سازی) انجام شود، می کاهد.