تولید ماده موثره پپتیدهای دارویی

پپتید لوپرولید یک الیگونانومر با تنها 9 آمینواسید و یکی از آنالوگ های LHRH، مهار کننده قوی ترشح گنادوتروپین می باشد. لوپرورلین استات ماده موثره دارویی لوپرولید می باشد که با نام های دیگر تجاری لوپرورلین، انانتون، لوپرون و یا لوپرومر در بازار موجود می باشد. سترورلیکس استات دکاپتیدی سنتزی و یکی از قوی ترین و بی عارضه ترین آنتاگونیست های GnRH است که برای القای باروری در درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیرد.
این دارو در درمان ناباروری در زنانی که تحت درمان با روش های تخمک گذاری تحت کنترل می باشند، تجویز می شود.