تولید آنزیم فیتاز خوراک طیور

امروزه افزودن مواد مکمل به خوراک طیور رواج فراوانی یافته است. یکی از اجزای اصلی مکمل ها را آنزیم ها تشکیل می دهند. آنزیم ها (ISIC 24113030) به عنوان کمک دهنده در هضم مواد غذایی موجب جذب هرچه بهتر مواد غذایی موجود در جیره طیور می گردند. در این پروژه با تولید آنزیم فیتاز به جذب بهتر فسفر موجود در جیره غذایی کمک می گردد.این آنزیم از قارچ آسپزژیلوس (Aspergillus niger var. ficuum)، بدست می آید. شرایط تولید نیز تحت شرایط کنترل شده در فرمانتور های نیمه جامد و غوطه ور پس از تولید آنزیم، محلول آنزیمی از ماده سلولی جداگشته و بعد از دو مرحله تغلیظ به آن مواد پایدار کننده اضافه می شود. در نهایت، با استفاده از اسپری درایر، آنزیم به صورت پودر در خواهد آمد و پس از بسته بندی روانه بازار مصرف می گردد.