تولید آلکالوئید در ریز جلبک اسپیرولینا

اسپیرولینا پلاتنسیس، میکروالگ خوراکی که توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده است.علاوه بر تلاش های مختلف جهت بهبود سویه و بهینه سازی کشت، پیشنهاد شده است که بهره وری از فرآیندهای مبتنی بر میکروالگ می تواند با استفاده از الیسیتورهای مختلف برای تحریک رشد سلول و تجمع محصولات بیولوژیک نیز افزایش یابد. بنابراین هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر الیسیتورهای مختلف بر تولید بیومس سلولی و تولید آلکالوئید در اسپیرولینا پلاتنسیس بود