توسعه مدل SWAT-MODFLOW در شبیه سازی منابع آب

جهت شبیه سازی منابع آب سطحی و زیرزمینی تاکنون مدلهای عددی زیادی توسعه پیدا نموده اند. در این راستا دو مدل SWAT برای آب سطحی و MODFLOW برای آب زیرزمینی بیشترین کاربرد را در بین مدلهای دیگر داشته¬اند. اما به کارگیری یک مدل آب سطحی یا آب زیرزمینی به تنهایی موجب می-گردد یکی از منابع آبی اهمیت پیدا کند. به عبارت دیگر در مدل های آب سطحی نظیر SWAT تراز، افت و بیلان آب زیرزمینی دیده نمی شود و در مدل MODFLOW ایستگاه های هیدرومتری آب سطحی در نظر گرفته نمی شود. از اینرو پایلوتی از یک مدل یکپارچه آب سطحی زیرزمینی به نام SWAT-MODFLOW ارایه گردید. در این بین از آنجایی که مدل SWAT با نرم افزار SWATCup کالیبره می شود، لازم است مدلی نیز برای کالیبره ضرایب MODFLOW ارایه گردد. بنابراین مدل GWCAL یا groundwater calibrator در محیط ویژوال بیسیک برای کالیبره ضرایب هیدرودینامیکی MODFLOW در نظر گرفته شد.