توسعه دستگاه رد یاب چشم جهت طراحی داده محور

سامانه ردیابی حرکات چشم برای کارهای تحقیقاتی به صورت دسکتاپ؛
توسعه ردیابی برای حالت head-mount؛
توسعه روش ها برای بسط استفاده در حالت حرکات آزاد؛
جعبه ابزار تحلیل داده ها برای بدست دادن heatmap نگاه در صفحات و پوسترهای پیش روی افراد؛
توسعه کار برای استفاده در تحقیقات تکوینی و مخصوصا” برای نوزادان؛
امکان سنجی استفاده در تشخیص های روانپزشکی.