توسعه آسیب پذیری به روش تحلیلی برای خطوط گاز ایران

توابع آسیب پذیری که با نامهای منحنی های شکنندگی و روابطه آسیب پذیری نیز شناخته می شوند برآوردی از احتمال گذر از سطح خرابی خاص در اثر سطح خطر مشخصی از زلزله به دست می دهند. این توابع به دو صورت کلی تجربی و تحلیلی به دست می آیند. هدف از این پژوهش ، محاسبه و ارایه منحنی های شکنندگی تحلیلی ویژه خطوط لوله مدفون انتقال گاز با مشخصات خطوط لوله رایج در ایران در برابر آثار ناشی از امواج لرزه ای زلزله بر روز این خطوط است تا با استفاده از آنها بتوان معیار صحیحی در برآورد آسیب پذیری لرزه ای سامانه انتقال گاز و تصمیم گیری های مربوطه به دست آورد.