توربین بادی محور عمودی Vشکل

هدف اصلی فناوری ارائه‌ی طراحی یک توربین بادی با کمترین هزینه‌ی تولید، نصب و راه‌اندازی است. در این طرح سعی شده است تا با اضافه نمودن المان‌های جدید به ساختار روتور یک توربین بادی محور عمودی نوع دارییوس، وزن قطعات اصلی و پرهزینه، بویژه باله‌ها، کاهش داده شود. این تغییرات جدید به نحوی صورت گرفته است که این روتور در مقایسه با روتور یک توربین بادی تجاری رایج، توانی مشابه تولید کند، در حالی که هزینه‌ تولید آن به مقدار قابل توجهی نسبت به آن کاهش یابد. طبق برآوردهای به عمل آمده، در ابعاد نیروگاهی هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول پیشنهادی تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. این مقدار معادل صرفه‌جویی یک‌صد میلیون یوروئی در یک مزرعه‌ی بادی با ظرفیت یک گیگاووات است.