توربین‌های جزر و مدی

جریان‌های دریایی در حین حرکت، انرژی جنبشی زیادی را انتقال می‌دهند. این جریان‌ها، می‌تواند ناشی از جزر و مد باشد. استحصال انرژی در این شرایط، مشابه جریان باد و به‌کارگیری توربینی مشابه توربین انجام می‏گیرد. البته به علت چگالی بسیار بیشتر آب نسبت به هوا، این انرژی در سرعت مساوی حدود ۱۰۰۰ برابر بیشتر است.
با توجه به نیاز تعریف شده برای گروه پژوهشی انرژی‌های دریاپایه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، توربین جزر و مدی با توان ۱۰۰ وات طراحی شده، مراحل ساخت آن رو به اتمام است.