توان ده ترکیبی بادی -خورشیدی

تولید برق در ۲۴ ساعت شبانه روز به وسیله توربین بادی عمودی و پنل خورشیدی اتومات