تهیه مدل برون تنی سد خونی مغزی

مدل برون تنی مغزی(BBB) هدف این پژوهش است که با استفاده از سلول های نامیرا اندوتلیال مویرگ های مغزیhCMEC/D۳ می باشد.