تهیه لباس از وسایل بازیافتی

بااستفاده ازوسایل بلااستفاده قدیمی کت وشلواردرست کردم شلوارقدیمی روبصورت شرتک بریدم ازمچ جلوشلوارتاقسمت ران بریدم استین کت جدیدکارکنم بالاشلوارقسمت حاشیه و‌نواردکمه شلوار برای شلوار جدید میزاریم کنار و بقیه جین برای پشت کار و جیب جین قسمت جلو کت و بازوآستین که جیب جین قسمت کار با تور میپوشانیم و قسمت جلو جیب سمت چپ تعبیه کردم برای نماد قلب که این جیب به شکل گلدون حصیری که با گونی درست کردم که با گل و برگ پوشندم و داخل گلدون قلب به نماد سمت چپ قلب انسان گذاشتم و داخل قلب با پلاک استیل نام خدا رو گذاشتم درواقع گلدون گل قرمز شمعدونی بالا کاربابندکفش رنگ تور ست کردم استین راست کت با ساعت که نماد زندگی و زمان شلوار قسمت زاپ رو با گونی کار میکنیم و روی گونی قلب قرمز گونی توری پایین شلوار از گونی استفاده میشود و قسمت بالا که قسمت
بالا شلوار بازیافتی میگیریم و‌مابین این دو با تور وصل میکنیم و از کمربند کنف ودکمه دو‌شلواربرای
هماهنگی کار از لاک رنگ توراستفاده میکنیم و پشت کت بصورت هفت اجرا کردم که عدد مقدس محسوب میشود