تهیه رنگ سبز خوراکی کلروفیلن مس

رنگ چهره اصلی هر نوع ماده غذایی است، که موجب افزایش تقاضا و پذیرش آن می¬گردد. در هنگام فرآوری، مقدار قابل ملاحظه ای از رنگ غذا از دست می¬رود. از اینروی معمولا مقداری رنگ خوراکی سنتزی و یا طبیعی به غذا ها افزوده میشود. چندین نوع رنگ به عنوان عامل رنگ افزای غذایی در بازار در دسترس است. امروزه رنگهای طبیعی (رنگ زیستی) بدلیل آگاهی مردم از زیان های رنگهای سنتزی ، بسیار رایج شده اند. رنگهای زیستی از منابع تجدیدپذیر و بطور عمده از گیاهان بدست می¬آیند. رنگهای زیستی غذایی اصلی عبارتند از کاروتنوئید ها، فلاونوئید ها، آنتوسیانیدها، کلروفیل ها ( کلروفیل و کلروفیلن مس)، بتالایین و کروسین که از چندین گیاه استخراج می شوند.