تهیه داروی توپیرامات در مقیاس صنعتی

توپیرامات با استفاده از ماده اولیه دی استن فراکتوز که بطور صنعتی تهیه می‌شود و در دسترس است تهیه شد. سولفامید ماده اولیه دیگری است که برای تهیه توپیرامات استفاده می‌شود. در این واکنش از تالوئن بعنوان حلال و پیکولین بعنوان باز استفاده شد. پس از انجام موفقیت آمیز تولید نیمه صنعتی، آزمایشات پایداری بر روی نمونه‌های ساخته شده به مدت سه سال انجام شد که مورد تایید بودند. نمونه‌های ساخته شده توسط اداره کل ازمایشگاه‌های وزارت بهداشت، داروسازی آریا و داروسازی داروپخش تایید شدند.