تهیه داروهای ضد سرطان بر پایه پلاتین

• تولید مواد مؤثره دارویی در صنایع وابسته
از جمله صنایع دارویی و شیمیایی وغیره
• ساخت کاتالیزورهای پلاتینی ازنمکهای کلرید این فلز