تهیه کلسیم تیوگلیکولات

در این پروژه برای تهیه محصول اصلی کلسیم تیوگلیکولات، چند حدواسط تهیه شد و از بین آن‌ها براساس نتایج، ترکیب‌ ۲-ایمینوتیازولیدین-۴-اون به‌عنوان حدواسط از واکنش منوکلرواستیک¬اسید با استفاده از تیواوره در دمای اتاق و در محیط بازی انتخاب شد. ساختار حدواسط با استفاده از روش‌های پیشرفته UV،FT-IR ، Mass ، NMR، CHNS و XRD شناسایی و تاییدشد. در گام بعدی حدواسط تهیه‌شده به کلسیم‌تیو گلیکولات تبدیل شد و نتایج براساس روش استاندارد ملی نشان داد استفاده از این حدواسط برای تولید محصول اصلی، موفقیت‌آمیز است. در پایان با افزایش مقیاس تولید محصول اصلی (۱۰۰ کیلوگرم)، دانش فنی تولید این محصول در مقیاس نیمه صنعتی حاصل شد. راندمان تولید بالای ۷۵ درصد و خلوص نمونه بالای ۹۸ درصد به دست آمد.