تهیه دی‌متو کسی متان (متیلال) از متانول

در این طرح با توجه به اهمیت کاتالیست‌های اکسید وانادیم به عنوان کاتالیست‌های ناهمگن مورد استفاده در تولید متیلال، در تولید متیلال، سنتز یک نوع کاتالیست نانوساختار اکسید وانادیوم برای تولید متیلال از متانول مد نظر قرار گرفت. ابتدا لیگاند حاوی ‎۶.۲- پیریدین دی‌آمین (pyda‎) و ۲، ‎۶- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (pydc‎)، (LH2‎)، سنتز و از واکنش این لیگاند با ترکیب آمونیوم وانادات، کمپلکس VLH2‎ تهیه شد. در ادامه، با استفاده از کمپلکس تهیه شده و استفاده از روش تلقیح، کاتالیست پودری V2O5/Al2O3‎ با ساختار نانومتری تهیه گردید. در این قسمت آزمایش‌های تعیین ساختار بر روی کاتالیست تهیه شده انجام شد.