تنوع ژنتیکی علف بید

گیاهان جنس Epilobium به دلیل داشتن خواص دارویی مهم متعدد در نتیجه ترکیبات شیمیایی منحصر به فرد مورد توجه می‌باشند . اگرچه پروفایل متابولیسم گیاهان دارویی را اساسا فرآیندهای ژنتیکی هدایت می کنند، اما تولید آنها تا حدودی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. به منظور نشان دادن مقدار تنوع طبیعی ترکیبات شیمیایی داخل و بین گونه ای، 47 جمعیت Epilobium hirsutum (31 = n) و) Epilobium parviflorum (16 =n از ارتفاع های مختلف در محدوده جغرافیایی ایران مورد مطالعه قرار گرفتند. پروفایل متابولیتی قسمت های هوایی گیاهان جمع آوری شده در مرحله گلدهی با روش GC/MS تعیین گردید