تنظیم کننده نوری برای مجموعه گداخت لیزری

پروژه تنظیم کننده نور لیزری حل چالش فنی از میان چندین روش قابل انجام مانند روش پردازش تصویر ، روش سنجش میدان الکترو مغناطیسی ، روش سنجش میدان الکتریکی و روش سنجش مستقیم شدت نور لیزر می باشد.