تفنگ الکترونی

در این پروژه به منظور آشنایی با دانش و تکنولوژی ساخت تفنگ الکترونی و با توجه به امکانات موجود، ساخت تفنگ الکترونی با انرژی 1 کیلو الکترون ولت هدف گذاری شد.