تغلیظ کننده غبار گازها برای ذرات زیر میکرون

غبارگیرهای صنعتی برای دودکش کارخانجات مشکل جداسازی غبارهای بسیار ریز را دارند. سیکلونها بعنوان بعنوان یکی از پرکاربردترین غبارگیرها نیز شدیدا با چنین مشکلی مواجه هستندا. در این طرح تغلیظ کننده های غبار برای بهبود کارآیی سیکلونها معرفی و مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته اند.