تغلیظ کننده غبار با کانال مارپیچی

در این پروژه جداسازی ذرات جامد سیلیس از هوا توسط غبارگیر مارپیچ به صورت آزمایشگاهی مورد
مطالعه قرار گرفته است وافت فشار و راندمان جداسازی با استفاده از شبیهسازیهای CFDبا تغییرات
در هندسه و شرایط عملیاتی تحلیل شده است