تغلیظ کننده غبار با کانال زیگزاگی

در این پایاننامه به شبیهسازی CFDو
م العه تجربی یک جداکننده زیگزاگی گاز- ذره جدید به منظور دسممتیابی به رفتار هیدرودینامیکی جریان و
در نتیجه ارزیابی بازده جدا سازی و افت ف شار آن در جریان دو فازی همراه با ذره پرداخته شده ا ست