تعیین گونه حیوانی (حلال سنجی)

در این روش ۹ گونه ی حیوانی شامل سگ و گربه و اسب و الاغ و گوسفند و بز و مرغ و گاوبو خوک به طور همزمان و با تنها یک ازمون ارزیابی و شناسایی می شود.این در حالی است که با این راه کار می توان حلال سنجی (عکس حرام سنجی) را در کلیه ی مواد غذایی ارزیابی نمود.از سوی دیگر این ازمایشگاه توانایی تعیی گونه ی ماهی به کار رقته در تن ماهی را نیز دارید.این در حالی است که می توان در داروها و برخی مکمل ها هم نوع ترکیبات حیوانی به کار رفته را نیز ارزیابی نمود و به زبان دیگر حلا و حرام بودن انر را تایید و یا رد نمود.از سوی دیگر هم خوانی نوع حیوان به کار رفته در ماده ی غذایی را با لیبل درج شده روی ان مقایسه و تایید و یا عدم انطباق گزارش نمود.