تعیین منحنی های شکنندگی لرزه ای قاب های خمشی

در تحقیق حاضر، مجموعه ای از سازه های با سیستم باربر قاب خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف شکل پذیری و گروهی نیز با رفتار غیر شکل پذیر (نماینده سازه های نسبتاً قدیمی)، تحت اثر توام تحریکات افقی و قائم مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق در دو زیر گروه؛ تاثیرات محلی و کلی، عملکرد سازه ها را تحت تحریکات چندمولفه ای مورد بررسی قرار داده است. در تحلیل های غیرخطی مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد کلی و توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای، از مدلهای تحلیلی بر مبنای پلاستیسیته متمرکز کمک گرفته شد. یکی از چالش های پیش رو در بحث مولفه قائم، تخمین صحیح ظرفیت برشی المانهای سازه ای (به ویژه ستونها) در تمامی گامهای تحلیل بوده است. برای این منظور، تمرکز اصلی برروی توسعه فنرهای برشی با رفتار مطلوب قرار گرفت.