تعمیرات اساسی انواع متعلقات سوخت موتورهای هوایی

ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی انواع متعلقات سوخت موتورهای هوایی از جمله نازل سوخت پاش، مجموعه واحد کنترل سوخت، اکچویتور و پمپ بر اساس مجوز دریافتی از سازمان هواپیمایی کشوری با عنوان مجوز MOA در زمینه ی تعمیرات اساسی مو تورهای پیستونی لایکومینگ